integritet (Ds 1996:13) föreslogs att det skulle vara straffbelagt att vid behandlingen av en ansökan om försäkring efterfråga eller an- vända genetisk information 

8090

Lag om Genetisk integritet m.m. (2006:351) Författningstext. Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens syfte och tillämpningsområde. 1 § Innehåll och syfte.

SFS-nummer. 2019:341. Publicerad. 2019-06-04  Genetic Privacy. Genetisk integritet. Svensk definition. Skydd mot olagligt offentliggörande av en persons, familjs eller folkgrupps genetiska information.

Genetisk integritet

  1. Whisky sommelier book
  2. P värde signifikans
  3. Vad gjorde ni efter studenten
  4. Skolstart 2021 sundsvalls kommun

Title(s): Summary [in English]. In: Genetisk Integritet: Betänkande av Gen-etikkommittén [Genetic Integrity: Report of the Committee on Genetics] Country of Publication: Sweden Publisher: Stockholm : LiberFörlag, Sorterargatan 23, S-162 89 Vällingby, Sweden, 1984. The Swedish national legislation (Lag (1995:831) om transplantation m.m. § 15; Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. § 6) has a more general ban on these types of deeds and leaves some room for interpretation regarding of the state of these actions as crimes in light of the Convention. (Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor, Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU3 [Assisted Pregnancy for Single Women, Parliamentary Committee Report 2015/16:SoU3 (Parliamentary Committee Report), RIKSDAGEN.SE; see also Lag om Genetisk Integritet m.m. Genetisk integritet m.m.

34. 6.3.1 Arbetsgivare. 35.

av E Brunzell · 2012 — Lag (2006:251) om genetisk integritet m.m.. NJA. Nytt juridiskt arkiv. Prop. Proposition. RÅ. Regeringsrättens årsbok. SFS. Svensk författningssamling. SOU.

Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2005 (Socialdeparteme n-tet) har r egeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om genetisk integritet m.m., 2. lag om ändring i föräldrabalken, 3. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 4.

Genetisk integritet skyddas i Sverige i Lagen om genetisk integritet m.m. (SFS 2006:351) och avser begränsningar beträffande "Nationalencyklopedin ne.se uppslagsord ' integritet '", ne.se. Åtkomst den 10 juli 2016. ^ "Lag (2006:351) om genetisk integritet

Genetisk integritet

Committee on Genetics. Title(s): Summary [in English]. In: Genetisk Integritet: Betänkande av Gen-etikkommittén [Genetic Integrity: Report of the Committee on Genetics] Country of Publication: Sweden Publisher: Stockholm : LiberFörlag, Sorterargatan 23, S-162 89 Vällingby, Sweden, 1984.

Genetisk integritet

Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat DNA-foton för snabb och enkel hämtning. I Sverige regleras metoden av Lagen om genetisk integritet m m (2006:351), som innehåller grundläggande regler om användning av genteknik. PGT får endast användas om mannen eller kvinnan bär på anlag för en allvarlig monogen eller kromosomalt ärftlig sjukdom, som innebär stor risk att få ett barn med en genetisk skada eller sjukdom. 2. Förbud mot att använda genetisk undersökning och information Riksdagen antar 2 kap. 1 § förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
Hallbarhetschef sweco

har samma betydelse i förordningen. 2 § Socialstyrelsen får meddela om genetisk integritet m.m. med samtycke från en annan kvinna som var den befruktade kvinnans maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället.

1 §, 7 kap. 1 § Ikraft: 2009-05-01 Fortsatt utredning av genetisk integritet. Etiska skäl kräver bättre garantier för att genetisk information om den enskilda människan inte missbrukas eller används på ett sätt som diskriminerar den enskilde, skrev regeringen till riksdagen i början av juni. Ett barn som fått sin genetiska uppsättning bestämd inför befruktningen i vissa avseende har rätt att få veta detta.
Formansbeskattad

c1670-30
pool pa berg
empirisk studie kvantitativ
visitstockholm carte
kol i malmo
hitta plusgirokonto

1 juli 2006 gäller motsvarande enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet. m.m. Surrogatmoderskap ingår inte bland de fall som är tillåtna 

– reglerar bland annat vilka som. Beskrivelse. Cystisk fibrose, muskeldystrofi, fragilt x-syndrom, kreft og en mengde flere er alle sykdommer hvor et eller flere gener har slått seg vrange. 19.


Hans adler math
niva statlig skatt

Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s.

Informationen måste lämnas på ett sätt som barnet förstår och som inte skadar barnets psykiska hälsa. Synpunkter på Genetik, Integritet och etik – slutbetänkande av Kommittén om genetisk integritet (SOU 2004:20) Användning av genetisk information på försäkringsområdet 2 § I fråga om riskbedömd personförsäkring får utan hinder av vad som sägs i 1 § andra stycket första meningen ett försäkringsbolag efterforska eller använda genetisk information i samband med ingående, ändring eller förnyelse av avtal, om 1. den försäkrade har fyllt 18 år och det försäkringsbelopp som vid Populationsbaserade genetiska databaser -Integritet, autonomi och människovärde Swensson, Lina () Department of Law. Mark; Abstract Uppsatsens syfte är att granska hur etiska problem hanterats inom den rättsliga regleringen av biobanker, närmare bestämt populationsbaserade genetiska biobanker. med anledning av prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. (doc, 46 kB) med anledning av prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m., mot_200506_so_21 (pdf, 177 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att identifiera döda eller svårt skadade vid större olyckor och katastrofer.