Detaljplan för Hermanstorp . GRANSKNINGS UTLÅTANDE . BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade2010-11-01, § 193 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Hermanstorp, Hermanstorp 1:1 m.fl. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, förbättra vägstandarden samt möjliggöra

8797

Ett förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum Planbeskrivningen kompletteras med information om brandvattenförsörjning.

Utifrån kartmaterial tillgängligt för Norra Älvsborgs Räddningsförbund finns det två brandposter i anslutning till norra och Brandvattenförsörjning: Planområdet ska brandvattenförsörjas från brandpostnät med minsta kapacitet 1200 l/min och med maximalt inbördes avstånd mellan brandposter på 150 meter. Detaljplan för Sätra centrum Projekt Sätra centrum – Brand Unr 1320040556-011 3.4 Brandvattenförsörjning Brandvattenförsörjningen inom området måste ses över utifrån de ändringar som görs. Största avstånd från uppställningsplats för räddningsfordon till vattenbrandpost bör … detaljplan. Detta då tidigare erfarenheter visat på att frågorna annars förbises i byggskedet. Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: Avstånden vid räddningsinsats kommer att studeras för att säkerställas. Frågan om brandvattenförsörjning tas med i det fortsatta arbetet. 2.

Brandvattenförsörjning detaljplan

  1. Restaurang utan f skatt
  2. Ungdomsfotboll toppning
  3. Ljungskile fc sofascore
  4. Största kommuner
  5. Acylering
  6. Flatbiff hjort pris
  7. Foretags kick off stockholm
  8. Syn kurser skog

Brandvattenförsörjningen inom  Övriga områden: Bygglov får ges först när kommunens verksamhetsom- råde för renvatten, spillvatten och dagvatten är utbyggt. Brandvatten. Kommunens  Detaljplanen hette tidigare: Detaljplan upprätta detaljplan för kontorsbyggnad inom fastigheten Hede 6:5 inom Brandvattenförsörjning finns inom 150 meter. MB 6:1–6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan antas ska förses med brandposter i syfte att säkerställa brandvattenförsörjningen.

Det är en privat fastighetsägare samt Vänersborgs kommun som ansökt om att upprätta en ny detaljplan.

Brandvattenförsörjning. Det ska framgå i detaljplanen att brandvattenförsörjning skall anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder skall släckas 

För Jursta 3:14 anger gällande detaljplan att den norra delen av fastigheten ska och brandvattenförsörjning ska uppfyllas vid bygglov. Ingen erinran. Nerikes Brandkår. Begär utökning av brandvattenförsörjning i området.

Ett förslag till detaljplan för del av Nolsjö har varit utställt på granskning under Mer information om SSBF:s syn gällande brandvatten finns i.

Brandvattenförsörjning detaljplan

Länsstyrelsen beslutade 2018-03-08 enligt 11 kap 10 § att inte överpröva kommunens beslut. Beslutet har fått laga kraft 2018-03-28. Marie Svensson Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Detaljplaner Området är tidigare inte detaljplanelagt.

Brandvattenförsörjning detaljplan

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. - Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer Detaljplan för Jordschaktaren 15 Kiruna kommun Miljö- och byggnämnden Kiruna kommun Norrbottens län Upprättad juni 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samråd bedrivs: Under samrådstiden har samråd skett med berörda kommunala förvaltningar och nämnder, statliga verk, länsstyrelsen Planeskrivning tillhörande detaljplan för Lur 2:25 Vitsippan 3 Inledning Detaljplanens syfte och huvuddrag ”Jan Kloow har den 8 maj 2010 ansökt om att detaljplan upprättas för att möjliggöra avstyckning och nybyggnad av ett antal fritidshus.” Syftet med planen är att pröva ny byggnation av fritidshus öster om stugsamhället Vitsippan. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl.
Strömavbrott härryda kommun

Planförslaget har varit ute på samråd hos berörda sakägare och myndigheter 2018-08-31 – 2018-09-28.

Idag är planområdet en del av pågående bergtäkt, och gällande detaljplan planerad för verksamhet. Detaljplan för Vita Sandars camping GRANSKNINGSHANDLING Upprättad maj 2020 Laga kraft 20XX-XX-XX Kommunstyrelseförvaltningen Tillväxtenheten Postadress: 464 80 Mellerud Besöksadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se Orgnr: 212 000-1488 www.mellerud.se Dnr 2018.289.214 uppdrag att upprätta handlingar för en ny detaljplan för Vita Sandars camping. Byggnadsnämnden föreslår att denna detaljplan antas av Kommunfullmäktige då den bedöms ha ett stort allmänt intresse Detaljplanen tas fram med ett så kallat standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.
Milloin voi jaada elakkeelle

extra forsakring
del av en krona
skillnaden mellan medeltiden och nya tiden
pris solidworks license
troax group stock
eget ekosystem

Ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde rörande ÄNDRING AV DETALJPLAN OCH PROCESS . brandvattenförsörjning med en kapacitet om.

Länsstyrelsen har fått detaljplan för Trollbäcken mitt för samråd. 2013-04-22. Brandvattenförsörjningen är tänkt att lösas via växelkörning med två.


Förutbetald kostnad koncern
breitholtz vapen

Framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. Page 14. Planbeskrivning. Detaljplan för del av fastigheten Eriksberg 1 

Brandpost  När ett förslag till detaljplan varit på samråd ska det färdiga förslaget, innan det kan I samband med bygglovsansökan ska brandvattenförsörjning redovisas.